دکمه ورود به Setupو مشاهده منو بوت در دستگاه های Asus

برای دستگاه های Asus

وارد شدن به محیط Setup با دکمه F2

مشاهده منو بوت با دکمه Esc

افزودن دیدگاه جدید