root
2019/07/30

In reply to by رضا هوشمند

متن دیدگاه
سلام

از معرفی بازی در تنظیمات گرافیک اصلی دستگاه مطمین شوید. Nvidia و Radeon در بخش تنظیمات خود برای معرفی برنامه ها و بازی ها گزینه ایی را در نظر گرفته اند و پس از معرفی مسیر برنامه تنظیمات را روی high performance قرار دهید